Over Dew Mandir

Stichting Shri Sanatan Dharm Dew Mandir Den Haag

Gaslaan 74
2562 LL Den Haag
KvK nummer: 41153548
ANBI (RSIN) nummer: 809409823
Bankrekening: NL32INGB0003715611
Telefoon: 06-51480080
Email: info@dewmandir.nl

Mandir

Een Mandir is een tempel of gebedshuis van de Hindoes. Het woord ‘Mandir’, bestaat uit twee woorden, te weten ‘man’ (geest) en ‘dir’ (rust). Een mandir is dus een plaats voor aanbidding en spiritualiteit, waar de geest tot rust kan komen.  Naar het Hindoeïsme wordt door haar aanhangers overigens zelf gerefereerd als ‘Sanatan Dharma’. ‘Sanatan’ betekent ‘eeuwig’ en voor het woord ‘Dharma’ bestaat er in Westerse talen geen simpele vertaling die een juiste invulling geeft van zo een breed begrip. ‘Dharma’ zou het beste omschreven kunnen worden als ‘al het goede’, ‘een levenswijze’ of ‘gedragscode’.

Doelstelling

Dew Mandir is een sociale, culturele, maatschappelijke en religieuze organisatie, die zich inzet om de Hindoe-gemeenschap een plek te bieden voor zowel religieuze activiteiten als het sociale samenzijn. Immers, naast het ‘huis van God’ dient de mandir ook als educatief en sociaal fundament voor de (Hindoe-)gemeenschap. Zo houdt ze zich ook bezig met het geven van geïntegreerde voorlichting aan onderwijsinstellingen en voert zij overleg met gemeentelijke instellingen over sociaal-maatschappelijke kwesties. Vanuit religieus oogpunt draagt Dew Mandir hoofdzakelijk bij aan het verspreiden van kennis over de Sanatan Dharma en het promoten van universele normen en waarden vanuit de Hindoe-filosofie. Tenslotte tracht Dew Mandir ook samen te werken met buurtorganisaties om zodoende ook op buurt- en wijkniveau haar sociaal-maatschappelijke steentje bij te dragen.

Bovendien streeft Dew Mandir ernaar het contact te intensiveren en de onderlinge samenwerking te bevorderen tussen de aangesloten Shri Sanatan Dharm Organisaties. Dew Mandir is dan ook als lidorganisatie aangesloten bij Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland, een landelijke koepelorganisatie voor onder andere mandirs, met als belangrijk doel het verkondigen van een consistente en eenduidige boodschap gebaseerd op de kernwaarden van de Sanatan Dharm naar alle Hindoes, Hindoe sympathisanten en de Nederlandse samenleving.

Visie

De stichting Shri Sanatan Dharm Dew Mandir streeft ernaar kennis omtrent de Hindoe religie, cultuur en filosofie (Sanatan Dharma) met de daarbijbehorende normen, waarden, tradities en gebruiken over te dragen aan alle geïnteresseerden en een mandir-ruimte te faciliteren opdat het voor komende generaties mogelijk zal blijven de Hindoe filosofie en religie te praktiseren.

Strategie

Dew Mandir richt zich op de verschillende aspecten van haar doelstelling en visie door middel van het aanbieden van diensten en activiteiten:

 • Religieus aspect – organiseren van mandir diensten, verstrekken van informatie, beantwoorden van vragen.
 • Sociaal aspect – organiseren van mandir diensten, bijeenkomsten, lessen, workshops.
 • Educatief aspect – verzorgen van lezingen, verstrekken van informatie via social media/radio, beantwoorden van vragen, verzorgen van rondleidingen voor onderwijsinstellingen/geïnteresseerden. De mandir staat open voor een ieder die geïnteresseerd is in het Hindoeïsme of de mandir.
 • Cultureel aspect – workshops, lessen.
 • Maatschappelijk aspect – themamiddagen, samenwerking met de buurt/wijk, samenwerking met de gemeente Den Haag (bijv. Wereldreis door Eigen Stad), aanbieden van gesprekken met vertrouwenspersonen.
 • Lange termijn visie – Dew Mandir heeft een jongerenbestuur dat als doel heeft om te proberen meer interesse te wekken onder jongeren voor de Hindoe-filosofie. Dew Mandir heeft een Bhavishya Commissie die activiteiten organiseert speciaal voor kinderen en hun ouders om spelenderwijs te leren over hun religie en cultuur.

Activiteiten

Om haar doelstelling te realiseren en haar visie uit te dragen organiseert Dew Mandir verschillende activiteiten zowel op structurele als incidentele basis.

 • Wekelijkse mandirdiensten:
  De mandirdiensten op zondag vinden plaats van 14:00 – 17:00. De diensten geven de mandirbezoekers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, te bidden/mediteren en nieuwe kennis op te doen. De dienst bestaat uit verschillende onderdelen.

  • De Puja – een serie van rituele handelingen gericht op het vereren van het Goddelijke, uitgevoerd onder leiding van een Pandit (geestelijke).
  • Kirtan/Bhajan – gezamenlijke zang van religieuze liederen onder muzikale begeleiding
  • Gelegenheid tot het offeren van bloemen en spijzen
  • Pravachan (lezing) – lezing van ongeveer 45-60 minuten waarbij ingegaan wordt op normen en waarden voortkomend uit de Hindoe filosofie.
 • Mandirdiensten in het kader van hoogtijdagen:
  Deze mandirdiensten worden georganiseerd op Hindoe feestdagen en vinden plaats van 16:00 – 21:00. Deze diensten zijn vaak erg druk bezocht. Het verloop van de dienst is ongeveer hetzelfde als de reguliere diensten op zondag. Na afloop wordt er echter nog een warme vegetarische maaltijd aangeboden aan alle bezoekers. Het sociale aspect komt onder het genot van een maaltijd nog beter tot zijn recht.
 • Wekelijkse activiteiten:
  • Yoga lessen
  • Hindi lessen
  • Muziek lessen
  • Bijeenkomsten voor het lezen uit de Hindoe-geschriften
 • Overige activiteiten:
  • Workshops
  • Themamiddagen – uiteenlopend van sociaal-maatschappelijke kwesties tot aan culturele thema’s, denk aan: huwelijk, religie, tradities, politiek, yoga, meditatie, orgaandonatie, onbaatzuchtig dienen (Sewa) etc. etc.
  • Sociale activiteiten voor de vrijwilligers
  • Radioprogramma –  de secretaris van Dew Mandir was in het verleden maandelijks een keer te gast bij een radio programma van radio Sangam waarbij verteld werd over feestdagen, tradities, culturele gebruiken, eigen ervaringen etc.
  • Rondleidingen – verschillende basisscholen, middelbare scholen en hoge scholen zijn op bezoek geweest in Dew Mandir voor een rondleiding en informatie over het Hindoeïsme. Daarnaast ontvangt Dew Mandir een keer per jaar een groot aantal bezoekers in het kader van de ‘Wereldreis door Eigen Stad’ georganiseerd door de gemeente Den Haag.
 • Op (anoniem) verzoek zijn er ook gesprekken mogelijk met een van de vertrouwenspersonen van Dew Mandir.
 • Op termijn streven we ernaar sociale activiteiten voor ouderen te organiseren om eenzaamheid tegen te gaan.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:  Dhr. Pt. H.D. Djwalapersad
Ondervoorzitter:  Dhr. Pt. A. Arjun Sharma
Penningmeester:  Dhr. A. Chotkan
Secretaris:  Dhr. dr. N.R. Matawlie

Beloningsbeleid

Dew Mandir kent geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden en vrijwilligers. Alle bestuursleden zetten zich op volledig vrijwillige basis in voor de stichting onder het mom van Sewa (onbaatzuchtig dienen)Dew Mandir dankt haar vrijwilligers en bestuursleden hartelijk voor hun inzet.

Financiën

De stichting Dew Mandir verwerft al haar geldelijke inkomsten door middel van donaties. Daarnaast ontvangt Dew Mandir ook niet-geldelijke donaties zoals melk, ghee, bloem etc. Voor de nieuwbouw heeft Dew Mandir een obligatielening uitgegeven. Het financiële beleid is erop gericht deze obligatielening zo goed mogelijk te kunnen aflossen, beginnende vanaf het vijfde jaar na uitgifte. Daartoe worden alle inkomsten, na aftrek van vaste lasten, gespaard.

De balans en staat van baten en lasten kunnen hier ingezien worden.

Donaties zijn erg welkom en worden zeer gewaardeerd. Geldelijke donaties kunnen overgemaakt worden naar bovenstaand rekeningnummer. U kunt ook een vaste maandelijkse donateur worden, daarvoor kunt u contact met ons opnemen via info@dewmandir.nl of persoonlijk langskomen tijdens de dienst op zondag. Ook voor niet-geldelijke donaties kunt u bij ons langskomen of contact opnemen via de mail of telefoon.

Nieuwbouw

Na vele jaren van hard werken en met uitzonderlijke steun van de gemeenschap heeft Dew Mandir in 2017 een nieuw gebouw kunnen realiseren. Wij hopen dat dit nieuwe gebouw de waardigheid van een mandir zal uitdragen en Dew Mandir zal helpen om haar maatschappelijke, sociale en religieuze functies nog beter te vervullen. Zonder alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren en sympathisanten hadden we dit nooit kunnen realiseren. Wij danken alle betrokkenen dan ook vanuit de grond van ons hart voor hun onbaatzuchtige hulp bij de totstandkoming van de nieuwbouw.